Blue Flower

Jesteś ofiarą przemocy? Idź po pomoc i odszkodowanie do Kaczyńskiego, Rostowskiego, Piechocińskiego, Kempy i innych, którzy robią co mogą - by Polska nie ratyfikowała „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet”. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka właśnie „zawróciła” konwencję - kierując ją do ponownych konstytucyjnych ekspertyz, tak jakby posłowie nie byli pewni, czy ochrona Polek przed przemocą jest zgodna z naszą ustawą zasadniczą? Czy raczej celem konstytucji jest ochrona tradycji wyrażonej mądrością ludową „jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije”?

Przybywa zwolenników tego przysłowia. We wtorek do tego grona dołączyli posłowie PO: Elżbieta Achinger, Lidia Staroń, Andrzej Gałażewski i – a jakże – mędrzec Wincent Rostowski. W sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka zawiązała się nowa koalicja POPiS, której celem jest opóźnianie ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Koalicja POPiS -wzmacniana przez PSL - ma za zadanie hamować - jak się da - walkę z przemocą, bo ponoć walka ta nie sprzyja wygranej  w wyborach samorządowych. Toteż radzę wszystkim ofiarom przemocy domowej, by ją polubili. Albo, by swoje problemy zgłaszali bezpośrednio posłom, którzy są przeciwnikami konwencji lub jej hamulcowymi, którzy z powodów jakiś politycznych, kretyńskich gierek uważają, że na ratyfikację jeszcze nie czas, bo wybory, bo Kościół, bo lud…

Jaką po­zy­cję zaj­mu­je np. PSL. Pie­cho­ciń­ski trak­tu­je wiej­skie ko­bie­ty jak fra­jer­ki, które będąc ofia­ra­mi wolą się z prze­mo­cy domowej wy­spo­wia­dać księ­dzu (który powie, że z prze­mo­cą trze­ba wal­czyć przez posty i mo­dli­twę), niż uzy­skać od pań­stwa rze­czy­wi­ste wspar­cie w walce z pi­ja­ny­mi mę­ża­mi i ka­ta­mi dzie­ci.  Jak się oka­zu­je, nie tylko Sa­wic­ki trak­tu­je chło­pów jak fra­je­rów, ich żony – we­dług szefa par­tii - też nimi są. Bo – w opi­nii Pie­cho­ciń­skie­go – wieś jest prze­ciw kon­wen­cji, bo prze­ciw jest wójt, pan i ple­ban. Naj­waż­niej­szy dla PSL jest zresz­tą ten ostat­ni. To może być rze­czy­wi­sty so­jusz­nik w wy­bo­rach. A wieś? By­le­by zaciszna, by­le­by spo­koj­na, byle ciem­na i po­boż­na.

Dla­cze­go na­to­miast Ko­ścio­ło­wi nie za­le­ży na walce z prze­mo­cą do­mo­wą? Bo im wię­cej biedy, bez­rad­no­ści, igno­ran­cji i wiary w to, że „jak kocha to bije” lub że prze­moc jest czymś rów­nie na­tu­ral­nym jak deszcz i susza, bo jest wpi­sa­na w ko­bie­cy los i „po­wo­ła­nie”, tym sil­niej­sza racja ist­nie­nia ka­pła­nów. A ci ostat­ni po­mo­dlą się, po­cie­szą, wy­spo­wia­da­ją, dadzą radę, że „naj­waż­niej­sza jest ro­dzi­na” - choć­by i pełna prze­mo­cy.

Ra­ty­fi­ka­cja kon­wen­cji spo­wo­do­wa­ła­by wdro­że­nie w Pol­sce rze­czy­wi­stych me­cha­ni­zmów, które prze­mo­cy prze­ciw­dzia­ła­ją i z prze­mo­cą wobec słab­szych (do­mow­ni­ków) wal­czą. Ta­kich me­cha­ni­zmów jak: ca­ło­do­bo­we telefony za­ufa­nia, schro­ni­ska dla ofiar i ich ro­dzin, wspar­cie praw­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, ale przede wszyst­kim na­le­ży­te kary dla spraw­ców, zakaz zbli­ża­nia się do ofiar i gwa­ran­to­wa­ne­go od­szko­do­wa­nia od spraw­ców dla ofiar. Ko­ali­cja POPiS i PSL jed­nak tego nie chce, nie chce tego rów­nież Ko­ściół. Tusk, który chciał - wy­je­chał, pre­mier Ko­pacz ma na gło­wie spra­wy kli­ma­tycz­ne, Si­kor­ski – swoją nie­sfor­ną „chło­pię­cość”. Par­la­ment jest w klesz­czach przed­wy­bor­cze­go im­po­sy­bi­li­zmu (nie na­ra­żać się przed wy­bo­ra­mi Ko­ścio­ło­wi). A prze­moc ma się do­brze, jak się miała! Ale kto by się tym przej­mo­wał…


źródło: http://wiadomosci.onet.pl/przemoc-domowa-musisz-ja-polubic-bo-ida-wybory/7qpz5