Blue Flower

Celem Stowarzyszenia jest: aktywne wpływanie na zwiększanie udziału  kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym w szczególności:

- wspieranie biznesu i działanie na rzecz szerokiego udziału w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na równości statusu kobiet i mężczyzn, kreowanie pozytywnych wzorców aktywności zawodowej i społecznej osób z małych miast, środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich

- poprawa szans kobiet poszukujących pracy,

- wspieranie kobiet na rynku pracy

- organizowanie poradnictwa i pomocy psychologicznej kobietom w okresie ciąży i na urlopach wychowawczych oraz innych trudnych sytuacjach życiowych, które grożą wykluczeniem z życia zawodowego i społecznego,

- pomoc prawna kobietom zagrożonych mobbingiem, w trudnej sytuacji życiowej, samotnych,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- propagowanie partnerskiego modelu rodziny oraz podkreślenie wartości pracy kobiety na rzecz gospodarstwa domowego,

- pomocy niepełnosprawnym bądź posiadających niepełnosprawną osobę w rodzinie,

- rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet,

- tworzenie warunków sprzyjających integracji zawodowej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.

- koncentrowanie działań wokół problemów rozumienia i promowania praw kobiet,

- eliminowanie stereotypowego traktowania kobiet,

- działalność szkoleniowo – edukacyjna,

- działalność wydawniczą, np. broszury informatory itp.,

- ochrona zdrowia i profilaktyka,

- promocja miejsca zamieszkania poprzez:

  • krzewienie kultury,
  • podtrzymywanie tradycji regionu,
  • ochrona kultury mniejszości narodowych,
  • współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskiej na rzecz ich rozwoju.


… ale kto wie? Czas pokaże co dopiszemy

7.07. 2006 r. par. 6 dodano pkt 17

- propagowanie działań prorodzinnych