Blue Flower

Projekt 13

Od gRAfiKi do GrAfFiTti

Pod koniec września 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 313/6450/10 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2010 roku programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej w świetlicach socjoterapeutycznych i punktach konsultacyjnych. W konkursie Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA otrzymało dotację w wysokości 25 tysięcy zł. na projekt: Koalicja antyprzemocowa – zintegrowany działania na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego. Trwa nabór uczestników do świetlicy socjoterapeutycznej. Stowarzyszenie zamierza kontynuować superwizje dla pedagogów i brać czynny udział w pracach podczas tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Lesko.


Projekt 12

Koalicja Antyprzemocowa -  zintegrowane działania na terenie powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. na realizację w 2010 roku programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej w świetlicach socjoterapeutycznych i punktach konsultacyjnych

Cele:
Redukcja szkód w następujących obszarach:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Obszar I. Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu.

Obszar IV. Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym przemoc domowa.

Obszar V. Zaburzenia zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych.

Zapobieganie narkomanii

Obszar II. Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna

Zarząd Województwa Podkarpackiego w niu 28.09.2010 r. (zał. do uchwały nr 313/6450/10) przyznał 22 dotacje z czego SKB "Nasa Szansa" otrzymało 25 tys. zł (całkowity koszt zadania 55 tys. zł)

Projekt trwał od 28.09 - 31.12.2010 r.


Projekt 11

Wolontariat Bieszczadzki wspólnie dla dobra Bieszczadów

Od marca do czerwca 2009 roku ruszają działania inicjujące program Wolontariat Bieszczadzki. Celem programu jest aktywizacja i wzmocnienie idei wolontariatu w Bieszczadach w oparciu o współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz doświadczenia ogólnopolskie.

Projekt uruchamiający program Wolontariat Bieszczadzki ma charakter pilotażowy – obejmuje obszar gmin Lesko i Ustrzyki Dolne, ale docelowo całe Bieszczady.


Projekt 10

Znajomość prawa pomaga
- partnerstwo na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet
1 lipca – 31 października 2008 r.

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873.) z obszarów uznanych przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji za priorytetowe m.in. 2) Przeciwdziałanie przemocy: a. Szkolenia różnych grup zawodowych na temat przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet w nawiązaniu do Kampanii Rady Europy „Stop przemocy wobec kobiet” (m.in. policjanci, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni) przyznał dotację w wysokości 40.000 zł SKB Nasza Szansa na w/w działania. Regulamin konkursu oraz aktualne informacje znajdują się na stronie Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, www.kobieta.gov.pl oraz www.mps.gov.pl


Projekt 9

Moje mocne strony

Superwizje dla nauczycieli i pedagogów
"Pomagam świadomie"
2 czerwca – 15 listopada 2008 r

Koordynatorem wszystkich działań jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Szczegóły na: http://www.rops.rzeszow.pl/


Projekt 8

Mama na szóstkę!
1 września 2007 - 29 luty 2008 r.

W maju br. AXA ogłosiła program społeczny "Wspieramy Mamy", w ramach którego rozpisany został konkurs na najciekawsze projekty, inicjatywy dotyczące rozwiązań problemów matek w Polsce. Problemów, które zostały poruszane we wnioskach, było niezwykle dużo - od trudności w łączeniu macierzyństwa z aktywną pracą zawodową, po przejawy dyskryminacji na rynku pracy, od uwarunkowań ekonomicznych po brak miejsc przyjaznych matce i dziecku. Do udziału w programie "Wspieramy Mamy" AXA w Polsce zaprosiła instytucje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. Wpłynęło aż 122 wnioski. Z przyjemnością informujemy, że konkurs został rozstrzygnięty, a dofinansowanie uzyskało aż 9 organizacji na łączną kwotę 140.000 pln.
Komisja w składzie dr hab Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii UW), dr hab. Hanna Palska (Collegium Civitas), Ewa Woydyłło-Osiatyńska (psycholog), Marta Widz (pełnomocnik Prezydenta Miasta ST. Warszawy ds. Rodzin) oraz Anna Kniaginin - Ciszewska (Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej AXA) przyznała dotację SKB NS!

Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich "Nasza Szansa" w Lesku Mama na szóstkę!
Warsztaty tematyczne dla mam (także dla ofiar przemocy w rodzinie), skonstruowane wg mapy potrzeb stworzonej na podstawie wywiadów w Lesku i okolicach. Zajęcia będą obejmować warsztaty zdrowotne, artystyczne, kulinarne, komputerowe, prawne. W czasie zajęć dla mam, dzieci będą miały zapewnioną fachową opiekę i zajęcia językowo - ruchowe.


Projekt 7

STOP! Ręce nie są do bicia!
1 lipca do 28 grudnia 2007 r.


Jak poinformował Podkarpacki Kurator Oświaty zespół oceniający dokonał oceny wniosków złożonych w konkursie do programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowanego w 2007 roku zgodnie z założeniami Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" pozarządowych i rozdysponował całą kwotę to jest 4 520 449 zł przypadającą dla Województwa Podkarpackiego. Wśród 283 pozytywnie ocenionych wniosków znalazł się projekt SKB Nasza Szansa pt. "STOP! Ręce nie są do bicia!" Wartość projektu 27 195,00 zł, a kwota dofinansowania to 19 215,00 zł.

Zespół dokonał oceny wniosków w oparciu o następujące kryteria:
a. Kompletność wniosku oraz jego poprawność formalna
b. Merytoryczna jakość programu, w tym jego zasięg i przewidywana skuteczność
c. Zgodność programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną
d. Celowość programu, w tym możliwość rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych oraz wykorzystania potencjału lokalnego lub regionalnego
e. Zasadność zaplanowanych kosztów
f. Wysokość kosztów obsługi
g. Możliwość realizacji programu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Wykaz zakwalifikowanych programów znajduje się na stronie Kuratorium


Projekt 6

Moje prawa - moją szansą
1 lipca - 30 grudnia 2007

Konkurs na zlecenia zadania publicznego nr 1/2007 pn. „przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie” rozstrzygnięty! W dniu 6 czerwca 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego nr 1 pn: „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie” Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt „Moje prawa –moją szansą!” przedstawiony przez Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich. Wysokość przyznanej dotacji to 40 000 zł. Projekt realizacji zadania pn. „Moje prawa - moją szansą!” przewiduje organizację zarówno warsztatów dla kobiet wiejskich, jak i dla grup zawodowych w zakresie poradnictwa prawnego, a także informacji na temat przeciwdziałania przemocy domowej. Projekt opiera się na analizie potrzeb lokalnych społeczności, ma charakter kompleksowy. Adresatami są kobiety wiejskie (ok. 120 kobiet), a także przedstawiciele grup zawodowych zajmujących się problemem przemocy (ok. 100 osób). W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i Departamentu Budżetu MSWiA. W otwartym konkursie ofert na zadanie nr 1/2007 nadesłano w sumie 15 projektów. W ocenie wszystkich członków komisji konkursowej najlepszą ofertą realizacji zadania publicznego nr 1/2007 był projekt Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich NASZA Szansa pn. „Moje prawa – moja szansą!” (oferta otrzymała 64,69 pkt na 100 możliwych).


Projekt 5

Fundusz dla Kobiet
do realizacji od 1 października do 31 grudnia 2006 r.

W ramach III-ej edycji Konkursu Grantowego organizowanego przez Fundację OŚKa w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet” w 2006 roku Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich otrzymało dofinansowanie  projektu Razem silniejsze - to NASZA SZANSA (kwota dofinansowania 10 650 zł)
W dniu 25 sierpnia 2006 roku w siedzibie Fundacji OŚKa, przy ulicy Pięknej 66a w Warszawie odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia Konkursu i podziału środków przeznaczonych do wykorzystania w pierwszym konkursie III-ej edycji Konkursu Grantowego organizowanego przez Fundację OŚKa w 2006 roku.

Komisja Konkursowa składała się z 3-osób posiadających wieloletnie doświadczenie w organizacjach pozarządowych, ruchu feministycznym i komisjach grantowych: Joanna Jurek, Beata Kowalska, Mirella Panek-Owsiańska

W posiedzeniu Komisji brały również udział 3 przedstawicielki OŚKi z głosem doradczym:  Dagmara Baraniewska - członkini Rady Fundacji, Romana Cieśla - koordynatorka projektu oraz Marta Sokołowska - asystentka koordynatorki.

Na Konkurs przysłano 109 wniosków ze 108 organizacji; grup nieformalnych i koalicji. 27 wniosków nie spełniało kryteriów Pierwszego Konkursu ze względu na niezgodność z ogłoszonym tematem tego konkursu. Zostały one zatrzymane do ewentualnego rozpatrzenia w drugim konkursie jesienno-zimowym (po dosłaniu aktualnego harmonogramu i niezbędnych załączników).

Członkinie Komisji Konkursowej przygotowały indywidualne oceny każdego z 82 wniosków. Po wnikliwej analizie wniosków i załączonych do nich dokumentów oraz po dyskusji, Komisja Konkursowa przyznała dotacje  siedemnastu najlepszym projektom.

Nagrodzone projekty dotyczyły dwóch tematów przewidzianych w zasadach (regulaminie) pierwszego konkursu :
- wsparcia instytucjonalnego,
- przygotowania i realizacji kampanii "16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet".

Spośród siedemnastu nagrodzonych wniosków; 9 dotyczy wsparcia instytucjonalnego, a 8 obejmuje działania w ramach programu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Zostały wybrane i nagrodzone wnioski: 12 formalnych organizacji pozarządowych, 2 koalicji, 3 grup nieformalnych.

Suma nagrodzonych projektów wynosi 149 829 zł.
Startujące w pierwszym konkursie organizacje ubiegały się o dofinansowanie na łączną kwotę 1 656 326 zł. Jest to suma ponad 10-krotnie wyższa od kwoty będącej w dyspozycji Komisji Konkursowej. A zatem wiele dobrych wniosków niestety odpadło w ostrej konkurencji. Przewidziana na dotacje w I konkursie kwota 150 000 zł została rozdysponowana pomiędzy 17 najlepszych, najwartościowszych w ocenie Komisji Konkursowej wniosków projektowych.

W opinii członkiń Komisji Konkursowej, ograniczona suma przeznaczona na dotacje nie pozwoliła nagrodzić wszystkich wartościowych wniosków i dofinansować projektów godnych realizacji, a także przydatnych w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kobiet.

Komisja Konkursowa postanowiła, że pozostała kwota w wysokości 171 zł zwiększy pulę dotacji przeznaczonych na drugi konkurs, którego termin składania wniosków mija w dniu 30 listopada 2006, a rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 2 stycznia 2007 roku.
OŚKA


Projekt 4

KIS
do realizacji od 15 września do 20 grudnia 2006 r.

Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Wniosek SKB Nasza Szansa otrzymał w II edycji konkursu dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Po podpisaniu umów poinformujemy o naborze beneficjentów i szczegółach projektu.


Projekt 3

Bajkowy Świat
w trakcie realizacji. Od 15 sierpnia do 30 listopada 2006 r.

Konkurs dotacyjny sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”

Głównym celem projektu jest umożliwienie dziecku spędzenia wolnego czasu w sposób atrakcyjny i adekwatny do jego potrzeb, możliwości i zainteresowań. Czytanie tradycyjnych bajek jest skierowany do dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Projekt "Bajkowy świat" opiera się na zabawie połączonej z nauką, co daje dzieciom możliwość większej akceptacji samego siebie oraz zawiązania bliższych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Literatura na której chcemy bazować to literatura rodzima. Chcemy bowiem przybliżyć dzieciom postaci z legend, baśni i bajek polskich autorów.
Dalsza część projektu do dwa wyjazdy do Jankowiec do pracowni ceramicznej gdzie dzieci będą mogły poznać materiał jakim jest glina. Tam będą mogły przenieść postaci z przeczytanych bajek na nowopoznany materiał. Rodzice w tym czasie będą mogli spędzić więcej czasu z dziećmi i na zabawie z nimi.

Czas trwania projektu: 15 sierpnia - 30 listopada 2006 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszmy na spotkanie organizacyjne w dniu 25 sierpnia do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesku o g. 17.00

Informacje o grantodawcach i procedurach

Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2006 roku Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska, na podstawie rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej przyznał dotacje w ramach konkursu „Działaj Lokalnie V”. Stowarzyszenie jest wśród 14 nagrodzonych organizacji i grup nieformalnych.

Łączna kwota dotacji wyniosła 72 778 złotych.

Konkurs dofinansowali:
1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
3. Gmina Baligród
4. Gmina Cisna
5. Gmina Czarna
6. Gmina Lesko
7. Gmina Lutowiska
8. Gmina Olszanica
9. Gmina Ustrzyki Dolne
10. Bank PKO BP S.A.
11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Bazyl”
12. Zajazd pod Waryńską
13. Janusz Demkowicz
14. Tadeusz Kluz

Gmina Solina – zadeklarowała wsparcie konkursu, jednak ze względu na brak wniosków z obszaru gminy przekazanie środków na cele programu było niemożliwe.


Projekt 2

Zobacz to ja!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs dotacyjny Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse
– II Regionalny Konkurs Grantowy"

O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół średnich, mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne, domy dziecka) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Maksymalna kwota, o jaką mogły występować organizacje to 7 000 zł. Stowarzyszenie Nasza Szansa otrzymało  grant!
W dniach 21 listopada – 25 listopada odbyły się regionalne Komisje Ekspertów, które spośród nadesłanych wniosków wyróżniły w sumie 107 projektów na łączna kwotę 711 400 zł.
Spośród wyróżnionych projektów 9 jest z województwa podkarpackiego w tym jesteśmy i MY!
Szczegóły na stronie: Równać Szanse


Projekt 1

Stawiam na siebie!

W konkursie ogólnopolskim ogłoszonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce spośród 112 zgłoszeń Komisja Grantowa wybrała 53 projekty. Stowarzyszenie wygrało  projekt pt.: Stawiam na siebie!
Realizacja rozpoczęła się w grudniu 2005, a zakończy w maju 2006. Szczegóły na stronie: Działaj Lokalnie

WYZWOLISZ SPOŁECZNĄ ENERGIĘ!

Działaj Lokalnie” to program realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania. Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność.