Blue Flower

Ze względu na krotki okres realizacji projektu, nasze zadania podzielone były na równolegle trwające trzy działania:

1.Stworzenie grupy świetlicy socjoterapeutycznej przy SOW SOS w Lesku dla dzieci i młodzieży z rodzin przemocowych.
2. Stworzenie grupy superwizyjnej dla nauczycieli i pedagogów, którzy codziennie spotykają się z problemami uczniów w rodzin przemocowych metodą superwizji grupowej (tzw. "grupa Balinta") opierającej się na analizie jednego przypadku. Pedagog przygotowuje wcześniej problem, który chciałby omówić z grupą, pozostałe osoby słuchają. Po zakończonej prezentacji problemu następuje wymiana skojarzeń, myśli, pomysłów. Uczestnicy grupy powinni kierować się intuicją. Powinni zaufać swoim emocjom, jakie towarzyszą im podczas wsłuchiwania się prezentację. To bardzo cenny materiał potrzebny do analizy przypadku (a także do wniosków czy wskazówek dla osoby prezentującej przypadek). Grupę poprowadzi superwizor w oparciu o teorię psychodynamiczną. Kontynuacja zajęc z projeku zroku 2008
Grupa może być max. 10-osobowa. Jedna sesja superwizji trwa 1,5 godziny, co dwa tygodnie. Dodatkowym walorem takiej pracy jest również doświadczenie wsparcia i ujrzenie własnych problemów w nowym świetle i w nowym rozumieniu. Przewidujemy jak i w przypadku pierwszego projektu cykle trzymiesięczne.
3. Wspieranie wolontariuszy i wolontariuszek ze stowarzyszenia "Nasza Szansa" poprzez zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla grupy najaktywniej pomagajacej w świetlicy socjoterapeutycznej stworzonej w ramach projektu (29-31.10.10)
4. Konferencja podsumowująca projekt

Zakładane rezultaty projektu

- Stworzeni świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin przemocowych - 10 osób (mieszkańcy stacjonarni hostelu), pozostali - dochodzący ok. 10 osób

- 10 nauczycieli i pedagogów szkolnych  z terenu powiatów leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego wźmie udział w gupach superwizyjnych będzie miało większy wgląd we własną prace zawodową, nabędzie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w kontaktach z trzw. trudnym uczniem, nabędzie umiejętności czerpania z różnych przypadków omawianych na grupie, będą mieli okazję zbudować bogatsze doświadczenia zawodowe poprzez analizę indywidualnych przypadków. Rezultat mierzalny - 10 zaświadczeń o uczestnictwie w grupie superwizyjnej.

- 4 pedagogów i 2 pracowników socjalych oraz 2-3 stażystki - weżmie udzial w superwizji swoje pracy, uzyska wskazówki do dalszej pracy.

- 12- 14 wolontariuszy i wolontariuszek kórzy od 3 lat wspieraja specjalistów z Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodznie SOS - najkatywniejszych tez w realizowanym projekcie otrzyma gratyfikację i wyroznienie dla swojej pracy poprzez udział w wycieczce (jako intefracji organizacji dzałającej na rzecz wykluczonych). Zachęta do dalszych działań.

 

 

- 40 - 50 uczestników konferencji podsumowującej otrzyma wiedzę i nowe dobre praktyki na rzecz pracy na rzecz osób doświadczających i współuzależnionych od przemocowych zachowań.

- Społeczność lokalna poprzez materiały informacyjne umieszczone w dostępnych  mediach lokalnych (w tym też elektronicznych) dowie się o potrzebie pracy socjoteraputycznej oraz grupach superwizycnych, bo to ciągle dla społeczności nowość.

Zajcia socjoterapeutyczne

Zajcia na wietlicy

Superwizje dla pedagogw

Konferencja

Konferencja1