Blue Flower

Po jedenaste - nie bij!

Konferencję podsumowującą projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA i Ośrodek wsparcia SOS w Lesku. Ponad 130 gości na konferencji to sukces działania w koalicji.

onferencja podsumowująca realizację projektów: „Stop! Ręce nie są do bicia” oraz „Moje prawa - moją szansą” odbyła się 7 grudnia w Lesku. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOS w Lesku.

Na konferencję przybyło ponad 130 osób współdziałających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przybyli przedstawiciele policji, kuratorzy, pedagodzy i szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa.

- Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Najczęściej sprawcami przemocy w rodzinie są mężczyźni (95-99% przypadków), a jej ofiarami kobiety i dzieci – dane są przerażające i nie można omijać tego problemu – mówi wice stowarzyszenia Nasza Szansa Janina Więcławek.

Panel zatytułowany „Lepiej zapobiegać” obejmował prezentację multimedialną podsumowującą projekt „Stop! Ręce nie są do bicia”. Projekt ten wygrał w konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzież realizowane w 2007 roku, a uwzględniające założenia Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzież w roku 2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

W części tej, nastąpiło także rozdanie nagród organizowanego w ramach projektu konkursu plastyczno-literackiego, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenów powiatów leskiego, sanockiego i ustrzyckiego. Patronat nad konkursem objął Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Nagrodami w konkursie były: aparaty cyfrowe, MP 3, plecaki i śpiwory.

Osoby nagrodzone w konkursie plastycznym:

I nagroda – Krzysztof Śnieżek – uczeń SP w Zagórzu, II nagroda – Marzena Urban – uczennica SP w Porażu, III nagroda – Katarzyna Skrobot i Beata Niemczyk – uczennice SP w Porażu, IV nagroda – Jakub Grzyb - uczeń SP w Porażu i Tatiana Hawrylec – uczennica SP w Mokrem. Wyróżnieni: Sebastian Kuc – ZSP w Olszanicy, Karolina Mołczan – SP w Porażu, Dominika Tymcio – SP w Wołkowyji. Nagroda specjalna przyznana została Karolowi Podkalickiemu.

Osoby nagrodzone w konkursie literackim: I nagroda – Milena Kiper – uczennica Gimnazjum nr 1 w Sanoku, II nagroda – Klara Baryga - uczennica Gimnazjum nr 1 w Sanoku, III nagroda – Emilia Miśko - uczennica Gimnazjum nr 1 w Sanoku, IV nagroda –  Monika Rudy – uczennica SP w Pobiednie i Monika Kubit - uczennica Gimnazjum nr 1 w Sanoku. Wyróżnieni: Weronika Starego - SP w Pobiednie, Sara Kaszubowicz - Gimnazjum nr 1 w Sanoku, Beata Dudzik - Gimnazjum nr 1 w Sanoku, Monika Kawulicz – SP w Cisnej.

Panel II, podsumowujący projekt „Moje prawa - moją szansą” będący najwyżej ocenionym projektem w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania publicznego „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie”, zatytułowany był „Jak pomagać?”. -Trenerzy projektów: antyprzemocjowego, prawnego i psychologicznego przeszkolili ponad 120 kobiet wiejskich i 50 specjalistów. Wysłano 11 tysięcy ulotek do gospodarstw wiejskich z terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego dotyczące informacji co to jest przemoc i jak się przed nią bronić, bo w naszym społeczeństwie pokutuje wciąż zbyt wiele mitów na jej temat – mówi Joanna Szurlej, dyrektorka Ośrodka Wsparcia SOS w Lesku.

Organizatorzy dążyli do uświadomienia uczestnikom konferencji – specjalistom w różnych zawodach opierających się na pracy z ludźmi, iż nie tylko warto pomagać osobom – ofiarom przemocy, ale także, jakie działania można podejmować, aby eliminować akty agresji i przemocy, jak uczyć życia i zachowania bez przemocy, szczególnie wśród najmłodszych.

Podsumowanie

W projekcie „Moje prawa – moją szansą” udział wzięło 207 osób a w konferencji podsumowującej ponad 120. W tym 15 pracowników socjalnych, 21 policjantów i kuratorów, 15 pedagogów. Pomagało 9 wolontariuszy i wolontariuszek.

Wysłano dzięki funduszom z projetu 11 tysięcy ulotek do gospodarstw wiejskich informujących o prawach kobiet i przeciwdziałaniu przemocy.

W projekcie „Stop! Ręce nie są do bicia!” udział wzięło 30 dzieci dzieci, w wycieczkach uczestniczyło 105 dzieci i 9  wolontariuszy i wolontariuszek. Zajęcia 272 godziny zajęć poprowadziło 9 instruktorów.

Wysłano 15 tysięcy naklejek informujących o stronie internetowej i numerze telefonu do ośrodka wśród uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego.

SOW SOS rozpoczął od listopada we współpracy z Aresztem Śledczym w Sanoku i Zakładem Karnym w Uhercach pilotażowy program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Ośrodek Wsparcia Sos przez rok działalności udzielił psychologicznej i prawnej 45 osobom przyjętym ambulatoryjnie oraz udzielił schronienia 52 osobom dotkniętym przemocą w tym 37 dzieciom. W ośrodku znajduje się 20 miejsc hostelowych. Czynny jest całą dobę przez cały rok.

Przemoc nie skończy się sama - to mit! Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

Realizacja projektów jednoznacznie ukazała, iż tego rodzaju działania są możliwe i przynoszą wymierne efekty. Ukazanie uczestnikom projektów – w grupie dorosłych - iż warto szukać pomocy w różnych organizacjach oraz wsparcia wśród innych ludzi, a także, że pełniejsza znajomość własnych praw niejednokrotnie pomaga w życiu, oraz w grupie młodszych, – iż każdy człowiek posiada wiele zdolności i umiejętności, które służyć mogą nie tylko sobie samemu, ale także innym, odniosło zamierzone cele.ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

w ramach partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy

stop receStowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOS w Lesku zapraszają na konferencję podsumowującą projekty: “Stop! ręce nie są do bicia” oraz “Moje prawa - mojąszansą” 7 grudnia 2007 (piątek) godzina 10:00 Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1
Organizatorzy proszą o potwierdzenie telefoniczne udziału w konferencji do dnia 3 grudnia do godziny 16:00 pod numerami: 013 492 72 53 lub 66 33 2 7000 (SOW SOS).

Jak pomagać osobie dotkniętej przemocą?

Jak pomagać skutecznie?

Jak nauczyć dzieci komunikacji bez przemocy?PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 - 10.15 - Rejestracja gości, powitanie

PANEL I - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
10.15 - 10.30 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Stop! Ręce nie są do bicia!”. Wygrał on w konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowane w 2007 roku uwzględniające założenia Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
10.30 - 11.00 - Uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym i literackim w ramach projektu “Stop! Ręce nie są do bicia!”.
11.00 - 11.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja.
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

PANEL II - JAK POMAGAĆ
11.45 - 12.00 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Moje prawa - moją szansą”. Najwyżej oceniony projekt w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie".
12.00 - 12.30 - Wystąpienia trenerów i trenerek projektu - podsumowanie warsztatów psychologicznych, prawnych i antyprzemocowych.
12.30 - 13.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja.
13.30 - obiad

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych.
Patronat nad konkursem plastycznym i literackim objął Podkarpacki Kurator Oświaty.STOP! Ręce nie są do bicia!

[1 lipca do 28 grudnia 2007]

Celem programu jest upowszechnienie działań mających na celu poprawę emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci w środowisku rówieśniczym.

Nauczenie się sposobów radzenia sobie z rozładowaniem negatywnych emocji i agresją poprzez uczestnictwo w zajęciach dotyczących w/w problematyki w tym szczególnie:

Zajęciach psychologiczno – pedagogiczne w świetlicy SOW SOS mają uświadomić i nauczyć dzieci i młodzież, że rękoma można robić wiele dobrych i pożytecznych rzeczy (Wiele dzieci wykorzystuje swoje ręce przede wszystkim do bicia, szczypania i popychania – cel – zmiana zachowań), upowszechniania informacji o przemocy – nauka rozpoznawania

Upowszechnianie wiedzy co zrobić gdy jest się ofiarą lub świadkiem przemocy – nauka reagowania -  Niewielu jest rodziców, którzy nigdy nie uderzyli swojego dziecka. Badania socjologiczne - odkąd skala problemu złego traktowania dzieci przez rodziców jest w Polsce diagnozowana, a więc od początku lat 90. - pokazują, że zdecydowana większość, ponad 80% rodziców przyznaje się do stosowania różnych form przemocy fizycznej wobec swoich dzieci.
Rozwijanie wiedzy i umiejętności komunikacji bez przemocy, sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, komunikacji społecznej – zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności.

Ręce i nogi gotowe do drogi – zajęcia sportowo rekreacyjne – dla wszystkich dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach świetlicowych – nauka aktywnego wypoczynku.

Małe ręce – duża rzecz – rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - przybliżenie dzieciom i młodzieży plastycznych i umuzykalniających. Dodatkowo zajęcia kulinarne - mini kurs zdrowego odżywiania.
Kształtowanie postaw zachęcających do podejmowania aktywności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych.
Integracja dzieci przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia z rówieśnikami spoza ośrodka. Przełamanie barier i stereotypów.

Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego ma uwrażliwić je na problem przemocy i nauczyć gdzie i jak szukać pomocy gdy jest się ofiara lub świadkiem przemocy w rodzinie.

Projekt obejmu je swym zasięgiem powiaty: leski, sanocki i bieszczadzki.

Szczegółowy plan projektu znajduje się w zakładce "harmonogram"