Blue Flower

Partnerstwo na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet

Miejsce:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS - ul. Jana Pawła II 18 B, 38 – 600 Lesko, 013 492 72 53 lub 66 33 2 7000.
Siedziba Stowarzyszenia – ul. Rynek 8, 38 - 600 Lesko, 013 469 69 99 lub 665 813 014.

Cel

- Szkolenia różnych grup zawodowych na temat przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet w nawiązaniu do Kampanii Rady Europy „Stop przemocy wobec kobiet” (m.in. policjanci, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni).

- Opracowanie i rozpowszechnianie ulotek, publikacji i artykułów w prasie o zasięgu lokalnym dotyczących ochrony przed przemocą.

- uświadomienie społeczeństwa o istnieniu poważnego problemu jakim jest przemoc w rodzinie, przełamanie “znieczulicy” społecznej i wyrobieniu w ludziach postawy reagowania na przemoc.

- upowszechnienie wiedzy w zakresie oferty pomocy ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy
(tj. przemocy bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej i prawnej oraz schronienia).

Szczegółowy opis

Warsztaty grup zawodowych mają na celu przede wszystkim poszerzenie działań działań szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych w roku 2007 r.

Celem szkoleń dla specjalistów będzie m.in.: zapoznanie się z terminologią dotyczącą zagadnień związanych z przemocą domową, zapoznanie z się potocznymi opiniami dotyczącymi przemocy domowej, refleksja nad faktem związku wychowania i alkoholizmu z przemocą i agresją, dostrzeżenie form przemocy wobec kobiety w ciągu jej życia, analiza przyczyn przemocy domowej - skala zjawiska oraz studium przypadku i poznanie procedur postępowania w związku z przemocą. A także wymiana doświadczeń dotyczących: doświadczania przemocy i przeciwdziałania przemocy, reakcja na sytuację przemocową w rodzinie, w miejscu zaistnienia przemocy (dotyczy ofiary i świadka) stan psychiczny ofiary przemocy – zapewnienie jej odpowiednich warunków.

Podczas trwania całego projektu będzie opracowany zbiór materiałów szkoleniowych i promocyjnych.
Zajęcia dla grup zawodowych będą się odbywały w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia SOS w Lesku.

Działania promocyjne i warsztaty w ośrodku pomogą przekonać grupy zawodowe o konieczności współpracy. Tylko przez realne partnerstwo będzie można skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinach.

Harmonogram działań

Lipiec
Spotkanie organizacyjne przedstawicielek stowarzyszenia
i osób współpracujących w ramach projektu.
Opracowanie materiałów szkoleniowych, druk projektu plakatu, zaproszeń. Nabór uczestników z terenu trzech powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.
Sierpień
Kampania informacyjno - promocyjna na terenie powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Wrzesień
08 - 09.09. - szkolenie „Stop przemocy domowej”
12 - 13.09. - szkolenie „Stop przemocy domowej”
19 - 20.09. - szkolenie „Stop przemocy domowej”
26 - 27.09. - szkolenie „Stop przemocy domowej”

Październik
03 - 04.10. - szkolenie „Stop przemocy domowej”
10 - 11.10. - szkolenie „Stop przemocy domowej”
17.10.2008 r. - konferencja podsumowująca projekt.

Informacje praktyczne

Szkolenia odbywać się będą w grupach liczących maksymalnie 10 osób, organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Ilość miejsc ograniczona.
Szkolenia poprowadzą specjaliści z zakresu prawa i psychologii.
Uprawnieni do udziału w szkoleniu są wszyscy specjaliści, którzy z ramienia wykonywanego zawodu stykają się w swojej pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Zakładane rezultaty

- uzyskanie przez ok. 60 grup zawodowych tzw. „pierwszego kontaktu” wiedzy z zakresu praw kobiet,
głównie uzyskania kompleksowej pomocy w przypadku przemocy w rodzinie.

- usprawnienie i zwiększenie efektywności działań w ramach wybranych grup zawodowych mających styczność z przemocą w rodzinie w możliwie szerokim jak na Bieszczady zasięgu oddziaływania społecznego, przez skierowanie oferty szkoleń i promocje projektu na terenie trzech powiatów (leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego).

- zmiana postawy społeczeństwa w podejściu do zjawiska przemocy domowej – przez propagowanie tematyki w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
- Rozpropagowanie SOW w Lesku jako miejsca gdzie można uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną. W razie niebezpieczeństwa znaleźć bezpieczne schronienie.

- upowszechnienie wśród społeczeństwa przekonania o konieczności reagowania na przemoc, w tym wiedzy o ochronie świadków zgłaszających przemoc.

Po zakończeniu projektu planujemy dyżury wolontarystyczne członkiń stowarzyszenia przeszkolonych
w ramach naszych programów i doradzających gdzie i jak bezpiecznie szukać pomocy w razie przemocy w rodzinie (siedziba stowarzyszenia w centrum miasta).